• Adres
  • Brederodestraat 89, Antwerpen

Algemene voorwaarden

A-measure bvba
Brederodestraat 89
B-2018 Antwerpen
BTW BE0652 722 106
IBAN BE 69 3631 6028 6678
BIC BBRU BEBB

1.
Elke overeenkomst over levering van goederen of diensten is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2. In geval van offerte is ons aanbod vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.

3. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van de energie, grondstoffen, in de lonen of in andere bestanddelen van onze kostprijs.

4. Een vertraging bij de levering kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven, indien deze wordt veroorzaakt door aan de verkoper externe omstandigheden.

5. Eigendomsoverdracht van de goederen vindt slechts plaats na volledige betaling van de koopsom en de leveringskosten.

6. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

7. Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekende brief toe te komen:
(a) in geval van klacht wegens niet-conformiteit binnen de acht werkdagen na de levering van de goederen en
(b) in geval van verborgen gebreken, binnen de acht werkdagen na de ontdekking en ten laatste binnen zes maanden na de levering.
Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

8. In het kader van de on-line verkoop heeft de koper het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De koper dient vervolgens de goederen op eigen kosten in originele verpakking terug te sturen, waarna A-measure bvba de aankoopprijs zal terugbetalen, mits de goederen zich in ongebruikte en nieuwe staat bevinden.

9. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

10. Voor sommmige producten met name Extech instruments, Fluke, Amprobe en Kane zijn wij geen erkend dealer daar wij een subditributiekanaal zijn van vermelde erkende Dealers. Lijst van erkende dealers: Thermal Focus bvba, Bercu nv, LHM instruments.

11. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het deel verschuldigd.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

12. Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen en de Vrederechter van het 2de Kanton te Antwerpen bevoegd.

13. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

A-measure bvba is uw referentie in meetapparatuur!

top